Mój stosunek do rzeczywistości

Mój stosunek do rzeczywistości, stosunek do człowieka, do natury i tradycji wynika ze świadomości, że wszystko się przeistacza, ciągle zmienia. To, co robię, służy także tym przemianom, jest przecież ich elementem. To ciągłe prze­kształcanie jest naturalne – jak zmiana kolejnych pór roku.

W moich poszukiwaniach plastycznych wychodzę od wzoru i kształtu natury; poprzez analizę struktur biologicz­nych pragnę dojść do zasady tworzenia własnych kompozy­cji, do własnych faktów plastycznych. Me przywiązuję wagi do żadnej materii, ona jest dla mnie materią śmiertelną. Mogę podejmować moje realizacje w każdej materii, ponie­waż jest ona w drugim planie destruktem.

Myślę, że naprawdę dobre dzieło nie powinno być skończone. Powinno mieć tylko pozory idealnej skończoności technicznej, w rze­czywistości zaś być czymś, co nie kończy się nigdy…

Wojciech Sadley

______________________________________________________

My attitude to reality, mań, naturę and tradition re-sults from tnę awareness that everything undergoes transformations and changes all the time. What I do is subservient to these changes – after all it is their ele­ment. Constant transformation is natural like the change of seasons.

In my artistic investigations I start with the pattern and shape of naturę; through the analysis of biological structures I want to discover my own law of creating compositions, to create my own artistic facts. I attach importance to no matter, for me matter is always mortal. I can create in any matter, because ultimately it is destructible. 

I think that a really good work should be unfinished. It should only appear as ideally executed technically, but in fact remain for ever unfinished…

Wojciech Sadley